przeglądasz

samorząd uczniowski

SAMORZĄD SZKOLNY

W szkole działa samorząd uczniowski, który poprzez swoich przedstawicieli tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z celami i programami nauczania oraz stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem,
 • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
 • prawo do wyrażania opinii lub obrony ucznia, któremu grozi kara lub usunięcie ze szkoły,
 • prawo do wyrażania opinii w przypadku zaistnienia sporu między uczniami lub między nauczycielem, a uczniem.

Do obowiązków samorządu należy:

 • organizacja i prowadzenie imprez szkolnych wynikających ze statutu szkoły,
 • organizacja i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych (Dzień Nauczyciela, Dzień Matki, święta państwowe itp.,
 • przygotowanie do życia w demokratycznym społeczeństwie, rozwijanie samorządności, demokracji i współodpowiedzialności młodzieży za szkołę,
 • organizowanie czasu wolnego uczniów,
 • współpraca z organizacjami pozaszkolnymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży i edukacji,
 • dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły.
 • Ponadto samorząd organizuje i przeprowadza zbiórki charytatywne na różne cele.

Dnia 1.10.2018r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów klasowych, którzy dokonali wyboru nowego Samorządu Szkolnego oraz przewodniczących i członków poszczególnych sekcji. Wyniki przedstawiamy poniżej. Opiekunami Samorządu Szkolnego są:  mgr Iwona Dyderska i mgr Elżbieta Czech.

 

Konrad Mazur

przewodniczący szkoły

Konrad Mazur 4c

Wojciech Niemiec

zastępca przewodniczącego

Wojciech Niemiec 2d

Patryk Pacanowski

zastępca przewodniczącego

Patryk Pacanowski 2j

 

Skład Samorządu Pełniona funkcja
Konrad Mazur - 4c
przewodniczący szkoły
Patryk Pacanowski kl. 2j zastępca przewodniczącego
Wojciech Niemiec kl. 2d zastępca przewodniczącego
Sekcja sportowa Pełniona funkcja
Kamil Puc kl. 3k przewodniczący sekcji
Wojciech Wiercioch kl. 2h członek sekcji
Jakub Burz kl. 2h członek sekcji
Maciej Grata kl. 2h członek sekcji
Patryk Indyk  kl. 3h członek sekcji
Przemysław Przystaś kl. 3k członek sekcji
Sekcja kulturalno-rozrywkowa Pełniona funkcja
Hubert Jabłoński kl. 4h przewodniczący sekcji
Maciej Papciak kl.4h członek sekcji
Daria Głąb kl. 2j członek sekcji
Piotr Piątek kl. 3a członek sekcji
Grzegorz Błaszczak kl. 3i członek sekcji
Natalia Cebula kl. 3g członek sekcji
Kacper Kmiecik kl. 3g członek sekcji
Patryk Mokrzycki – 3g członek sekcji
Ewa Świerk kl. 1h członek sekcji
Emilia Golenia kl. 1h członek sekcji
Martyna Szypuła kl. 1h członek sekcji
Filip Faluszczak kl. 1a członek sekcji
Zespół charytatywny Pełniona funkcja
Daria Głąb kl. 2j przewodniczący sekcji
Michał Ozimek kl.3i członek sekcji
Sebastian Szeliga kl. 2d członek sekcji
Jakub Łach kl. 3j członek sekcji
Weronika Sagan kl. 2j członek sekcji
Małgorzata Madeja kl. 2j członek sekcji
Sekcja informacyjna Pełniona funkcja
Małgorzata Rogala kl. 2a przewodniczący sekcji
Maciej Biel kl. 3g członek sekcji
Marcin Górka kl. 2a członek sekcji
Julia Ząbek kl. 2g członek sekcji
Martyna Urbaniak kl. 2g członek sekcji
Poczet Sztandarowy Pełniona funkcja
Sebastian Szeliga kl. 2d członek pocztu
Mateusz Bobrowski kl. 2d członek pocztu
Maciej Szejnar kl. 2d członek pocztu
Wojciech Niemiec kl. 2d członek pocztu
Jakub Czyrek kl. 3c członek pocztu
Jakub Fajger kl. 3c członek pocztu
Jakub Ruszel kl. 3c członek pocztu