przeglądasz

samorząd uczniowski

SAMORZĄD SZKOLNY

W szkole działa samorząd uczniowski, który poprzez swoich przedstawicieli tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z celami i programami nauczania oraz stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem,
 • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
 • prawo do wyrażania opinii lub obrony ucznia, któremu grozi kara lub usunięcie ze szkoły,
 • prawo do wyrażania opinii w przypadku zaistnienia sporu między uczniami lub między nauczycielem, a uczniem.

Do obowiązków samorządu należy:

 • organizacja i prowadzenie imprez szkolnych wynikających ze statutu szkoły,
 • organizacja i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych (Dzień Nauczyciela, Dzień Matki, święta państwowe itp.,
 • przygotowanie do życia w demokratycznym społeczeństwie, rozwijanie samorządności, demokracji i współodpowiedzialności młodzieży za szkołę,
 • organizowanie czasu wolnego uczniów,
 • współpraca z organizacjami pozaszkolnymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży i edukacji,
 • dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły.
 • Ponadto samorząd organizuje i przeprowadza zbiórki charytatywne na różne cele.

Dnia 29.09.2016r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów klasowych, którzy dokonali wyboru nowego Samorządu Szkolnego oraz przewodniczących i członków poszczególnych sekcji. Wyniki przedstawiamy poniżej. Opiekunami Samorządu Szkolnego są: mgr Iwona Dyderska i mgr Elżbieta Czech.

 

Konrad Mazur

przewodniczący szkoły

Konrad Mazur 2c

Jan Bałdyga

zastępca przewodniczącego

Jan Bałdyga 2i

Maksymilian Bukała

zastępca przewodniczącego

Maksymilian Bukała 2g

 

Skład Samorządu Pełniona funkcja
Konrad Mazur - 2c przewodniczący szkoły
Jan Bałdyga – 2i zastępca przewodniczącego
Maksymilian Bukała - 2g zastępca przewodniczącego
Sekcja sportowa Pełniona funkcja
Paweł Cynarski - 4b przewodniczący sekcji
Maciej Lampart - 4g członek sekcji
Tomasz Świąder - 3c członek sekcji
Kamil Pacześniak - 3b członek sekcji
Grupa kulturalno-rozrywkowa Pełniona funkcja
Bartosz Skotnicki - 2b przewodniczący sekcji
Dominik Czyrka - 2j członek sekcji
Antoni Krzyśko – 2j członek sekcji
Michał Akoto-Ampaw – 2j członek sekcji
Wojciech Cynar – 3c członek sekcji
Szymon Starzak – 3c członek sekcji
Patryk Mokrzycki – 1g członek sekcji
Natalia Cebula – 1g członek sekcji
Grzegorz Błaszczak – 1i członek sekcji
Eryk Haba – 1i członek sekcji
Grupa charytatywna Pełniona funkcja
Jakub Konsur - 3c przewodniczący sekcji
Marcin Wiśniewski – 3c członek sekcji
Dominik Lech - 4h członek sekcji
Marek Rusinek - 4h członek sekcji
Arkadiusz Gut - 3c członek sekcji
Sebastian Gut - 3c członek sekcji
Sekcja informacyjna Pełniona funkcja
Paulina Maciaszek – 3h przewodniczący sekcji
Justyna Gołojuch – 3h członek sekcji
Izabela Szczygieł - 2i członek sekcji
Aleksandra Chwaszcz – 2i członek sekcji
Ewa Woźny – 3h członek sekcji
Kinga Boruta - 3h członek sekcji
Mirosław Błażej - 4i członek sekcji
Poczet Sztandarowy Pełniona funkcja
Arkadiusz Gut - 3c członek pocztu
Sebastian Gut - 3c członek pocztu
Jakub Konsur - 3c członek pocztu
Karol Mazurek - 3c członek pocztu
Michał Kocząb - 3j członek pocztu
Kacper Preisnar - 3j członek pocztu
Kamil Czarnik - 3j członek pocztu