Instrukcja BHP
Instrukcja BHP

Najbardziej niebezpieczny dla człowieka jest prąd przemienny o częstotliwości 50 - 60 Hz przepływający przez okolice sercai ośrodki nerwowe człowieka, np. między głową a jedną z rąk. Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka to zaburzenia w układzie krążenia, w układzie oddychania oraz w układzie nerwowym. Skutki te zależą głównie od natężenia prądu i czasu trwania przepływu prądu. Natężenie prądu zależy od wartości przyłożonego napięcia i rezystancji ciała człowieka, która może się zmieniać w zależności od wilgotności, np. przy prądzie przemiennym o wartości kilkunastu miliamperów i częstotliwości 50 Hz występują skurcze mięśni uniemożliwiające porażonemu szybkie i samodzielne odłączenie się od obwodu.

U bezpieczne warunkowo bezpieczne niebezpieczne
~ do 25V od 25V do 50V powyżej 50V
- do 60V od 60V do 120V powyżej 120V

Niebezpieczna dla człowieka wartość prądu płynącego przez jego ciało przez dłuższy czas wynosi:

  • ≥ 30 mA prądu przemiennego,
  • ≥ 70 mA prądu stałego.

Termin „Napięcie warunkowo bezpieczne” dotyczy urządzeń pozostających pod stałą obsługą konserwatorską będących w suchych pomieszczeniach z izolowaną podłogą, gdzie obsługujący nie ma dostępu do instalacji lub konstrukcji uziemionych.W pracowni, w której odbywają się zajęcia, większość badanych układów jest zasilana napięciem bezpiecznym. Zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu ćwiczeń gdzie występuje napięcie większe od bezpiecznego będą podane przy omawianiu tych ćwiczeń. W pracowni stosuje się przyrządy pomiarowe zasilane napięciem 230 V, 50 Hz. Obsługa tych urządzeń zaliczana jest do prac z napięciem niebezpiecznym. Aby uniknąć porażenia należy stosować zasadę, że przyrządy obsługuje się jedną ręką. Nie należy obsługiwać dwóch przyrządów jednocześnie. Zaleca się połączenie zacisków mas wszystkich przyrządów na danym stanowisku. W razie powstania pożaru należy w pierwszej kolejności wyłączyć napięcie zasilające, a następnie przystąpić do ewakuacji. W oczekiwaniu na przybycie straży pożarnej należy podjąć środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru i ewentualnie przystąpić do jego gaszenia.

W przypadku porażenia człowieka prądem elektrycznym należy w pierwszej kolejności uwolnić porażonego spod działania prądu (jeśli to możliwe przez wyłączenie napięcia zasilającego).W przypadku wystąpienia zatrzymania akcji serca lub braku oddechu należy przystąpić do czynności resuscytacyjnych. Masaż serca i sztuczne oddychanie wykonujemy do momentu przywrócenia pracy serca i płuc, lub do momentu przybycia lekarza.