System Oceniania
Zasady oceniania i kryteria ocen.

Ocena zaliczeniowa z każdego ćwiczenia jest wypadkową ocen:

 • z przygotowania do ćwiczenia,
 • z realizacji ćwiczenia,
 • ze sprawozdania,
 • z zaliczenia

Uczeń musi wykonać i zaliczyć wszystkie ćwiczenia objęte programem nauczania. Nie uzyskanie pozytywnego zaliczenia z wszystkich ćwiczeń w danej serii może być powodem niedopuszczenia ucznia do realizacji ćwiczeń następnej serii.

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć:

 • definiować wielkości mierzone,
 • rysować schematy pomiarowe,
 • wykonać podstawowe pomiary i wyznaczyć odpowiednie charakterystyki na podstawie instrukcji do ćwiczenia,
 • prawidłowo stosować mierniki i inne przyrządy pomiarowe,
 • samodzielnie wykonać sprawozdanie,
 • przestrzegać zasad BHP i regulaminu pracowni.

Na ocenę dostateczną uczeń powinien dodatkowo umieć:

 • dobrać przyrządy pomiarowe na podstawie instrukcji do ćwiczenia,
 • analizować schematy pomiarowe,
 • analizować schematy układów elektronicznych,
 • samodzielnie wykonywać ćwiczenia,
 • posługiwać się katalogiem,
 • prawidłowo interpretować wyniki pomiarów i otrzymane charakterystyki.

Na ocenę dobrą uczeń powinien dodatkowo umieć:

 • dobrać odpowiednią metodę pomiarową,
 • samodzielnie formułować wnioski na podstawie wykonanych pomiarów i otrzymanych charakterystyk,
 • porównywać właściwości badanych elementów i układów,
 • wskazywać w układach rzeczywistych i na schematach ideowych elementy decydujące o parametrach i charakterystykach układów elektronicznych oraz określać charakter ich oddziaływania.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien dodatkowo umieć:

 • analizować zjawiska zachodzące w urządzeniach elektrycznych i układach elektronicznych,
 • oceniać poprawność wykonywanych pomiarów i otrzymanych wyników,
 • samodzielnie rozwiązywać problemy dotyczące budowy i działania układów elektronicznych w oparciu o literaturę techniczną i katalogi,
 • lokalizować ewentualne uszkodzenia w układach pomiarowych i samodzielnie je usuwać,
 • projektować układy pomiarowe.

Na ocenę celującą uczeń powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres programu.