Regulamin
Regulamin Pracowni Elektrycznej i Elektronicznej i Przepisy BHP
Regulamin zajęć pracowni
 • Organizacją ćwiczeń w pracowni i kontrolą ich wykonywania zajmują się nauczyciele prowadzący zajęcia.
 • Zajęcia w pracowni odbywają się w godzinach określonych harmonogramem zajęć.
 • Ćwiczenia przewidziane do wykonywania w ciągu roku szkolnego pogrupowane są w serie.
 • Zajęcia w pracowni odbywają się w godzinach określonych harmonogramem zajęć.
 • Ćwiczenia są wykonywane w zespołach, w tworzeniu których biorą udział uczniowie. Klasa (część klasy), wykonująca jednocześnie ćwiczenia, jest podzielona na tyle zespołów, ile jest ćwiczeń w serii.
 • Na danych zajęciach każdy zespół wykonuje inne ćwiczenie. Wszystkie grupy zaczynają i kończą zajęcia jednocześnie.
 • Przebieg ćwiczeń określa instrukcja pomiarowa przygotowana przez nauczyciela.
 • Podczas ćwiczenia uczniowie zapisują wyniki pomiarów, na podstawie których wykonują sprawozdanie.
 • Sprawozdanie powinno być napisane według schematu podanego przez nauczyciela.
 • Każdy uczeń wykonuje sprawozdanie indywidualnie.
 • Uczniowie, którzy nie ukończyli sprawozdania z ćwiczenia na zajęciach, kończą je w domu i przedstawiają do oceny na najbliższej lekcji.
 • Spóźnienie, nieprzygotowanie do ćwiczeń, brak obuwia zmiennego w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły, mogą być podstawą niedopuszenia ucznia do wykonywania ćwiczenia. Uczniowi niedopuszczonemu do wykonywania ćwiczenia nie wolno opuścić sali; wykonuje prace zlecone mu przez nauczyciela.
 • Nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić w terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym.
 • Uczeń musi wykonać wszystkie ćwiczenia objęte programem nauczania.
 • Nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić w terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym.
 • Na stanowisko nie wolno wnosić plecaków, teczek itp. W/w przedmioty należy zostawiać w przeznaczonych do tego celu szafkach.
 • W czasie zajęć wstęp do pracowni osobom postronnym jest zabroniony.
 • Opuszczanie stanowisk, zbędne rozmowy i spożywanie posiłków jest zabronione.
 • Wyjście z pracowni w czasie zajęć lub po ich zakończeniu jest dozwolone tylko za zgodą nauczyciela.
Przepisy i zalecenia.
 • Należy zwracać uwagę, aby przyrządy nie ulegały uszkodzeniom mechanicznym, ponieważ one mogą być przyczyną uszkodzeń w obwodzie elektrycznym.
 • Przed połączeniem układu należy sprawdzić czy otrzymane przyrządy nie mają uszkodzeń mechanicznych. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi.
 • Przyrządy pomiarowe należy tak ustawić, aby połączenia między nimi były jak najkrótsze.
 • Właściwe połączenie układu zgodnie ze schematem oraz przejrzyste wykonanie połączeń umożliwia szybkie sprawdzenie obwodu i sprawne wykonanie ćwiczenia.
 • Połączony układ należy zgłosić do sprawdzenia nauczycielowi prowadzącemu.
 • Włączenie napięcia do obwodu jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela.
 • W przypadku wystąpienia zmian w układzie pomiarowym, które mogłyby spowodować uszkodzenia przyrządów lub porażenie człowieka należy odłączyć napięcie i zgłosić nauczycielowi.
 • Po zakończeniu pomiarów należy zgłosić się do nauczyciela, który sprawdza poprawność wyników i stan przyrządów oraz zezwala na rozmontowanie układu.
 • Rozmontowanie układu należy rozpocząć od odłączenia napięcia zasilającego, następnie dokonać rozłączeń pomiędzy pozostałymi przyrządami.
 • Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować stanowisko.
 • Używanie własnych przyrządów i wykonywanie pomiarów własnych układów jest możliwe za zgodą nauczyciela.