przeglądasz

samorząd uczniowski

SAMORZĄD SZKOLNY

W szkole działa samorząd uczniowski, który poprzez swoich przedstawicieli tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

    prawo do zapoznawania się z celami i programami nauczania oraz stawianymi wymaganiami,
    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
    prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem,
    prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
    prawo do wyrażania opinii lub obrony ucznia, któremu grozi kara lub usunięcie ze szkoły,
    prawo do wyrażania opinii w przypadku zaistnienia sporu między uczniami lub między nauczycielem, a uczniem.

Do obowiązków samorządu należy:

    organizacja i prowadzenie imprez szkolnych wynikających ze statutu szkoły,
    organizacja i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych (Dzień Nauczyciela, Dzień Matki, święta państwowe itp.,
    przygotowanie do życia w demokratycznym społeczeństwie, rozwijanie samorządności, demokracji i współodpowiedzialności młodzieży za szkołę,
    organizowanie czasu wolnego uczniów,
    współpraca z organizacjami pozaszkolnymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży i edukacji,
    dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły.
    Ponadto samorząd organizuje i przeprowadza zbiórki charytatywne na różne cele.

 

 

Poniżej przedstawiamy skład Samorządu Szkolnego oraz członków poszczególnych sekcji w roku szkolnym 2020/21:  

Skład Samorządu Pełniona funkcja
Kamil Lech kl. 3c przewodniczący szkoły
Patryk Bryś kl. 2i zastępca przewodniczącego
Sekcja sportowa Pełniona funkcja
Wojciech Wiercioch kl. 4h przewodniczący sekcji
Jakub Burz kl. 4h członek sekcji
Jaworski Jakub kl. 3c członek sekcji
Michał skowron kl. 4h członek sekcji
Natalia Siuba kl. 2bg członek sekcji
Dominik Bielecki kl. 2bg członek sekcji
Sekcja kulturalno-rozrywkowa Pełniona funkcja
Daria Głąb kl. 4j    przewodniczący sekcji
Natalia Cebula kl. 4g    członek sekcji
Ewa Świerk kl. 3h członek sekcji
Emilia Golenia kl. 3h członek sekcji
Martyna Szypuła kl. 3h członek sekcji
Jakub Rogowski kl. 3h członek sekcji
Mateusz Kołodziej kl.3h członek sekcji
Filip Faluszczak kl. 3a członek sekcji
Zespół charytatywny Pełniona funkcja
Sebastian Szeliga kl. 4d przewodniczący sekcji
Weronika Sagan kl. 4j członek sekcji
Małgorzata Madeja kl. 4j członek sekcji
Sekcja informacyjna Pełniona funkcja
Małgorzata Rogala kl. 4a przewodniczący sekcji
Marcin Górka kl. 4a członek sekcji
Julia Ząbek kl. 4g członek sekcji
Martyna Urbaniak kl. 4g członek sekcji
Poczet Sztandarowy Pełniona funkcja
Mateusz Bobrowski kl. 4d członek pocztu
Maciej Szejnar kl. 4d członek pocztu
Wojciech Niemiec kl. 4d członek pocztu
Piotr Sawicki kl. 4d członek pocztu