Szkolenie Branżowe Portugalia-Faro

HOME

W ramach akredytowanego projektu ERASMUS+ nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008145, realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie (ZSE) sześciu nauczycieli przedmiotów zawodowych naszej Szkoły uczestniczyło w kursach zawodowych w branży informatyka oraz w branży elektronika w Portugalii. Staż zawodowy został zorganizowany we współpracy ZSE z instytucją partnerską WakeUp Projects S.L. / Magic Sinderella Lda w Faro. Kursy branżowe zostały przeprowadzone w portugalskich firmach prowadzących działalność w branży elektronicznej i informatycznej w regionie Algarve na południu Portugalii. Zagraniczny staż zawodowy był skierowany dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry ZSE zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim oraz uczestniczących w działaniach obejmujących współpracę międzynarodową Szkoły. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz rozwój ich kompetencji społecznych i interpersonalnych w wymiarze międzynarodowym, tak aby mogli prowadzić proces kształcenia zgodnie z europejskimi standardami. Udział nauczycieli w projekcie obejmuje przygotowanie organizacyjno-merytoryczne i szkolenie językowe przed wyjazdem i w trakcie stażu, 5-dniowe szkolenie branżowe w portugalskich zakładach pracy, opracowanie i upowszechnianie rezultatów stażu, wdrażanie rezultatów projektu w swojej pracy dydaktyczno-szkoleniowej.


Cele zagranicznego stażu zawodowego: Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym w szczególności: 

 • podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry pedagogicznej ZSE
 • podniesienie jakości systemu kształcenia i lepsze dostosowanie go do wymagań europejskiego rynku pracy
 • zapoznanie z technologiami elektronicznymi i informatycznymi stosowanymi w przedsiębiorstwie
 • zapoznanie się z urządzeniami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanym w procesach produkcyjnych i w usługach
 • poznanie specyfiki pracy w rzeczywistych warunkach w branży informatycznej związanej z nauczanym zawodem
 • doskonalenie praktycznych umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej
 • zdobycie nowych doświadczeń zawodowych związanych z zawodem
 • nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami
 • poprawę jakości kształcenia w szkołach zawodowych o profilu informatyczny i elektronicznym
 • wskazanie praktycznych form kształcenia, ich tematyki oraz wymiaru czasowego
 • dostosowanie funkcjonujących programów nauczania przedmiotów zawodowych do potrzeb i nowych technologii dostępnych na rynku pracy

MIEJSCE POBYTU I CZAS STAŻU:

40-godzinnhy kurs zawodowy został odbył się w okresie od 23.05.2022 do 27.05.2022 r.

 • Kurs zawodowy w branży informatyka został przeprowadzony przez firmę Clube do Hardware, adres: Da Vinci Ginasios da Educacao – Largo do Cormo 51, 8000-148 Faro, Portugalia.
 • Kurs zawodowy w branży elektronik został przeprowadzony przez firmę Tecnicontrol - Electrónica, Segurança E Comunicações, adres: Zona Industrial – Fase III Lotes 12/13, 8700-281 Olhao, Portugalia.
 • Nauczyciele byli zakwaterowania w apartamencie, adres: Rau do Montepio 11, Faro, Portugalia.